2024 Tanıtım Günleri Başlıyor...
2024 Tören Takvimi için tıklayın.
Eğitim Fakültesi
Fakültemiz Eğitim Programlarını Yenileme-Geliştirme Komisyonu Çalışmaları

Yükseköğretim Kurulu, öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarını 18 Ağustos 2020 tarihinde yetkilendirilmiştir. “Öğretmenlik Programları Müfredatı” konulu yazı 19 Ağustos 2020 tarihinde tüm bölümlerimizle paylaşılmıştır. Bazı programlarımız müfredat yenileme çalışmalarına başlamışlardır ancak Eğitim Bilimleri Bölümü tarafında yürütülen Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri ile ilgili olarak Eğitim Bilimleri Bölümünde yapılan toplantının ardından, öğretim elemanları ve öğrencileri kapsayan çok boyutlu bir paydaş analizine ihtiyaç duyulduğu kanaatine ulaşılmıştır. Ayrıca aynı bölüm toplantısında, Eğitim Fakültesinin tüm bölümlerinin ortak çalışması durumunda etkili olacağı görüşü ön plana çıkmıştır. Program değerlendirme ve güncelleme sürecinin tüm paydaş ve yarardaşları kapsar nitelikte sürece yayılarak yapılması, program akreditasyonlarını sekteye uğratmaması, 2018 yılında yürürlüğe giren programların çıktıları değerlendirilmeden, ihtiyaç analizleri yapılmadan Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanındaki derslerin güncellenmesinin uygun olmadığı bildirilmiştir.

Daha sonra Fakültemiz bünyesinde Eğitim Programlarını Yenileme-Geliştirme Komisyonu kurulmuştur. 2018 programının öğrencileri ilk kez 2022 yılında mezun olmuşlardı. 2022 ve 2023 mezunlarından görüşler alınmıştır ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerine ilişkin olarak “Mezun Görüşlerine Dayalı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Programa İlişkin Nitelik Belirleme Raporu” hazırlanmıştır. Söz konusu raporun hazırlanması sürecinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olan ve mezun sistemine kayıtlı tüm mezunlara “mezun görüş alma formu” iletilmiş ve gelen yanıtlar sistemli bir şekilde analiz edilerek nitelik geliştirme ve program geliştirme çalışmalarına yön verecek şekilde raporlanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan ve “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezun İzleme Sistemi” veri tabanında kayıtlı olan 3200 öğrenciye e-posta ve SMS yolu ile veri toplama aracı iletilmiş ve 1 dönem boyunca yanıt almaya devam edilen araştırmaya 1620 mezundan geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmada eğitimin niteliğine ilişkin alınan yanıtlara dayanılarak mezun öğrencilerin eğitim fakültesinin eğitim niteliğinin yüksek olduğu görüşünün hâkim olduğu görülmüştür. Mezun öğrencilerin %83’ü Eğitim Fakültesinde nitelikli ders içeriğinin sunulduğunu ifade etmiştir. Mezun öğrencilerin %86’sı fakültede aldıkları eğitimin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağladığını iletmiştir. Araştırmada ders sorumluların öğrenci öğrenmelerine katkı sağladığı ile ilgili olarak mezun öğrencilerin büyük bir çoğunluğu %84’ü olumlu görüş ileterek ders sorumlularının öğrenmelerine katkı sağladığını belirtmiştir. Mezunların ders çeşitliliği hakkındaki görüşlerinin genel ortalamanın altında kaldığı görülmüştür. Mezunların %66’sı fakülte tarafından her bir programda sunulan derslerin çeşitliliğinin yeterli olduğunu belirtirken %24’ü kısmen katıldığını ifade etmiştir. “Eğitim Fakültesini tavsiye ederim.” görüşüne katılım düzeyleri araştırmanın belki de en önemli ve kritik görüşüdür. Öğrencilerin fakülteyi tavsiye etmeleri memnuniyetleri ve fakültelerine aidiyetleri için son derece önemli görülmektedir. Mezun öğrencilerin %84’ü bu görüşe katıldığını ve tavsiye edeceğini belirtmiştir.

Eğitim Programları Yenileme ve Geliştirme Komisyonu çalışmaları kapsamında, Eğitim Bilimleri Bölümü Alt Komisyonu olarak 29.03.2023, 25.05.2023, 22.06.2023, 02.11.2023 tarihlerinde toplanılmıştır. “Mezun Görüşlerine Dayalı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Programa İlişkin Nitelik Belirleme Raporu” hazırlandıktan sonra “Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarında Yapılacak Olası Güncelleme Çalışmaları” başlıklı yazı ekinde Eğitim Bilimleri Bölümünün verdiği derslerin belirlenmesine yönelik çeşitli toplantılar yapıldığı bildirilmiş ve varılan nihai karar doğrultusunda Öğretmenlik Meslek Bilgisi zorunlu ve seçmeli derslerinin listesi tüm bölümlere gönderilmiştir.

 

Sonraki süreçte komisyondan randevu talep eden program başkanlarıyla Eğitim Programlarını Yenileme-Geliştirme Komisyonuyla toplantılar gerçekleştirmiştir. 11 Mart 2024-19 Mart 2024 tarihleri arasında program yenileme çalıştayları kapsamında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarımızın güncellenmesine ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Dinamik bir süreç olan program yenileme geliştirme çalışmalarımız devam edecektir.